Ogólna charakterystyka Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu to placówka z ponad czterdziestoletnią tradycją. Jej historia jest odzwierciedleniem poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w naszym kraju. Obecnie zajmuje budynek, który jest zlokalizowany w centrum miasta, dogodny dla klientów korzystających z jej usług ze względu na usytuowanie. Jest jedyną publiczną poradnią na terenie 11gmin.

Poradnia ma bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie. Dysponuje 15 gabinetami, które zaopatrzone są w sprzęt komputerowy, nowoczesne narzędzia diagnostyczne, materiały dydaktyczne, Dobrze wyposażone są także gabinety terapeutyczne, takie jak sala rehabilitacyjna dostosowana do prowadzenia terapii z zakresu Integracji Sensorycznej, sala do zajęć grupowych, gabinety do prowadzenia terapii logopedycznej i EEG-Biofeedback.

W poradni zatrudnionych jest 18 pracowników pedagogicznych: tj. 7 etatów dla pedagogów, 7 etatów dla psychologów, 2 logopedów i 2 pracowników pedagogicznych w niepełnym wymiarze (doradca zawodowy oraz terapeuta Integracji Sensorycznej oraz 2 lekarzy (psychiatra i pediatra) oraz 3 pracowników obsługi i 2 pracowników administracji.

Teren działania stanowi 11 gmin: miasto i gmina Świecie, miasto i gmina Nowe, gminy: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie, Pruszcz, Świekatowo, Warlubie. Łączna ilość dzieci w rejonie działania poradni od 0 do 19 roku życia wynosi 20.603 zgodnie z danymi z Projektu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu na rok 2015/2016.

Poradnia świadczy pomoc specjalistyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 17 przedszkolach, 35 szkołach podstawowych, 18 gimnazjach, 7 szkołach ponadgimnazjalnych, Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt w Topolnie i Domu Dziecka w Bąkowie, co stanowi łącznie 81 placówek.

Oddziaływania psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne koncentrują się na: pracy z dzieckiem i rodziną, terapii korekcyjno-kompensacyjnej (reedukacji), terapii logopedycznej, psychoterapii, psychoedukacji, doradztwie, interwencji w środowisku ucznia, działalności profilaktycznej i informacyjnej oraz indywidualnych i grupowych konsultacjach. Pracownicy Poradni, zgodnie z oczekiwaniami oraz potrzebami nauczycieli, wychowawców i lokalnych władz samorządowych, instytucji, organizacji udzielają pomocy poprzez: prowadzenie treningów, warsztatów, prelekcji, wykładów, porad lub interwencji w sytuacjach kryzysowych. Ze społecznego punktu widzenia istotnym zadaniem jest współpraca z samorządami terytorialnymi i mediami, zapewniające przepływ informacji o ważnych dla środowiska lokalnego zagrożeniach oraz narastających problemach. Inną formą pomocy świadczonej przez pracowników poradni są programy, opracowania, materiały pomocnicze i instruktażowe oraz artykuły w środkach masowego przekazu.

W ramach diagnoz rozpoznajemy przyczyny niepowodzeń szkolnych, wychowawczych i innych zaburzeń rozwojowych, określamy funkcjonowanie dziecka oraz wskazujemy obszary wymagające stymulacji z wykorzystaniem odpowiednich metod pracy z dzieckiem tak, aby zaspakajać jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Często dokonuje się diagnozy problemów dziecka w kontekście uwarunkowań środowiskowych oraz programowania i udzielania pomocy całej rodzinie. Szkoła również może korzystać z pomocy poradni przy konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, programu wychowawczego, doskonaleniu umiejętności wychowawczych nauczycieli przy projektowaniu inicjatyw i programów profilaktycznych. W ramach realizowanych zadań poradnia wspiera rodziców w rozwiązaniu trudności szkolnych, wychowawczych i innych zaburzeń ich dzieci. Udziela informacji na temat funkcjonowania, mocnych i słabych stron, co zwiększa świadomość rodziców oraz umiejętności rozwiązania problemów, wzmacnia ich kompetencje wychowawcze.

Poradnia realizuje też zadnia związane z potrzebami specjalistów szkolnych. Pracownicy wspomagają nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych poprzez rozmowy indywidualne, konsultacje, porady. Prowadzą szkolenia rad pedagogicznych w szkołach i placówkach, w celu dostarczania wiedzy na temat skutecznego oddziaływania w sferze dydaktycznej i wychowawczej.

Działania Poradni daleko wykraczają poza zadania statutowe placówki. Tym, co wyróżnia Poradnię są podejmowane na szeroką skalę nowatorskie działania na rzecz środowiska lokalnego. Przykładem takiego działania może być współorganizacja konferencji „Zrozumieć autyzm” i „Pomoc na rzecz rodzin w Gminie Świecie” w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz współpraca ze Stowarzyszeniami „Niebieski Klucz” i Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”. Organizowane są także cykliczne spotkania wszystkich pedagogów szkolnych z całego Powiatu z nauczycielem konsultantem KPCN z Bydgoszczy.

Ważne są także inicjatywy pracowników Poradni mające na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych na zakup pomocy dydaktycznych i diagnostycznych oraz organizację szkoleń (zakup audiometru i sprzętu do rehabilitacji, zakup testów IDS i przeszkolenie pracowników w zakresie stosowania testów, przeszkolenie pracowników w zakresie interwencji kryzysowej, wyposażenie sali WWR). Innowacyjnymi formami wspierania dzieci jest diagnoza i terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej, Treningi Umiejętności Społecznych i zajęcia logorytmiki dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autystycznego i z Zespołem Downa, a także warsztaty dla dzieci i rodziców z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci do 6 r. z. Ponadto pracownicy Poradni podejmują się prowadzenia poradnictwa internetowego.
Powyższe zadania nakładają na pracowników Poradni konieczność ciągłego zdobywania nowych kwalifikacji oraz systematycznego doskonalenia zawodowego.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>