Sprawozdanie finansowe PPP w Świeciu za 2018 rok

Publikacja sprawozdania finansowego – Bilansu za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.)

sprawozdanie finansowe jednostki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu sporządzone na dzień 31.12.2018r, wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Świeciu ul. Hallera 9, 86-100 Świecie.  Kliknij tutaj.

Informacje

Rejestr zmian