Zadania Poradni

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UDZIELANA JEST POPRZEZ:
1.Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
a) predyspozycji i uzdolnień;
b) przyczyn niepowodzeń szkolnych;
c) specyficznych trudności w uczeniu się.
2.Wydawanie opinii i orzeczeń.
3.Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych:
d) wybitnie uzdolnionych;
e) niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym, wymagającym stosowania specjalnej organizacji i metod pracy;
f) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
g) z zaburzeniami w komunikacji językowej;
h) z chorobami przewlekłymi.
4.Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym:
· z zaburzeniami rozwojowymi,
· z zaburzeniami dysfunkcyjnymi,
· niepełnosprawnych,
· niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
· oraz ich rodzin;
5.Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu:
· w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
· wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego;
6.Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi, lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (kształcenie za granicą).
7.Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu, rozwijaniu indywidualnych możliwości i predyspozycji uzdolnień dzieci i młodzieży.
8.Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z grup ryzyka i ich rodzicom.
9.Współpraca ze szkołami i placówkami
· w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
· przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych IPE-T dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego;
· w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej przez przedszkola, szkoły i placówki;
10.Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jak np. poprzez:
· dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej w tym efektywności realizowanych zajęć;
· przedstawianiu wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem, w tym zalecone formy, sposoby i okresy;
· podejmowanie działań interwencyjnych, mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
11.Udział specjalistów poradni na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki w pracach Zespołu.
12.Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i przedszkola, szkoły lub placówki w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych.
13.Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli.

FORMY PRACY PORADNI
PORADNIA REALIZUJE ZADANIA W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ:
1. diagnozowanie,
2. opiniowanie,
3. orzekanie,
4. działalność terapeutyczną,
5. prowadzenie grup wsparcia,
6. prowadzenie mediacji,
7. interwencję kryzysową,
8. działalność profilaktyczną,
9. poradnictwo,
10.konsultacje,
11.działalność informacyjno-szkoleniową.

Zespół Orzekający w poradni wydaje:
1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. O potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
3. O potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
4. Indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zespół orzekający jest organizowany i działa na podstawie Rozporządzenia MEN z 18.09.2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz. U. z dnia 30 września 2008 r.).

Poradnia wydaje opinie dotyczące:
1.Specyficznych trudności w uczeniu się:
Opinia wydawana dla dzieci z normą intelektualną, właściwą sprawnością motoryczną, prawidłowym funkcjonowaniem w systemie sensorycznym, mającymi trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo- percepcyjnego.
2.Przyspieszenia i odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci rozpoczynających szkolny etap edukacyjny (od roku 2012).
3.Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego z:
· wadą słuchu,
· głęboką dysleksją rozwojową,
· afazją,
· niepełnosprawnościami sprzężonymi,
· z autyzmem (całościowe zaburzenia rozwojowe, Zespół Aspergera)
4.Ustalenia oceny kwalifikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, z uwzględnieniem wpływu stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowania;
5.Poziomu rozwoju dziecka, w tym dziecka 5 letniego, nie uczęszczającego do przedszkola;
6.Udzielenia pozwolenia na odbywanie obowiązku szkolnego w trybie nauczania domowego.
7.Predyspozycji i uzdolnień;
8.Przyczyn niepowodzeń szkolnych np. występowaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym ryzyka dysleksji rozwojowej.
9.Udzielenie zezwolenia na zatrudnienie małoletniego poniżej 16 roku życia (art. 191 § 5 KP).
10.Objęcie dziecka nauką w klasie terapeutycznej.
11.Inne niż w/w dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem.

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE
· Uczniowie  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim (orzeczenie);
· Niewidomi i słabowidzący (orzeczenie);
· Niesłyszący i słabosłyszący (orzeczenie);
· Z autyzmem, Zespół Aspergera (orzeczenie);
· Z niepełnosprawnością ruchową, w  tym z afazją, (orzeczenie);
· Uczniowie z chorobami przewlekłymi (opinia);
· Uczniowie z ADHD, zaburzenia zachowania (opinia – nie ma orzeczenia od 1.09.2011 r.);
· Uczniowie niemówiący w szkole oraz z poważnymi zaburzeniami komunikacji (opinia);
· Uczniowie z zaburzeniami zachowania; zagrożeni niedostosowaniem społecznym, niedostosowani społecznie (orzeczenie – od 01.09.2011 nie do integracji);
· Uczniowie zdolni (opinia);
· Uczniowie   romscy, uczniowie powracający z  zagranicy (opinia);
· Uczniowie ze specyficznymi trudnościami  edukacyjnymi – dysleksja rozwojowa (opinia).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>